Национално сдружение-общество 
на инженерите по железен път

Развиваме железния път в България
новини
> всички новини
ЗА НАС
Сдружението обединява уменията, опита и знанията на инженерите и специалистите, популяризира българския и световен опит в областта на науката и практиката, издига престижа на професията и защитава интересите на членовете си в качеството на съсловна организация.
Главни цели на сдружението са обсъждане тенденциите за развитието на железопътната мрежа, да предлага и да дава становище по идеите за настоящето и бъдещо развитие на железния път и пътното стопанство на българските железници.